مخاطبان کنفرانس

مخاطبان کنفرانس

  • اساتید، صاحب نظران، انديشمندان، مديران و دانشجویان تمامی گرایش های رشته های مدیریت، اقتصاد، حسابداری، بانکداری
  • دانشگاه­ ها، آموزش و پرورش، مراكز مشاوره  و كليه مؤسسات پژوهشي و آموزشي
  • كليه نهادها و ارگان­ هاي سياستگذار در امور مشاوره مدیریت و سرمایه گذاری
  • وزارتخانه­ ها، سازمان­ ها، كميته­ ها و ستادهاي فعال در این حوزه
  • انجمن های مدیریتی، حسابداری 
  • موسسات آموزش کوچینگ
  • دانشجویان، اعضای هیات علمی، محققان 
  • روسای بانک ها، مدیران