فرمت ارائه پوستری

قالب پوستر
پوستر خود را طوری طراحی کنید که خواندن آن آسان باشد و شامل برخی تصاویر یا نمودارها باشد. بالای پوستر را به عنوان و نام و وابستگی نویسنده اختصاص دهید. به یاد داشته باشید که مخاطب ممکن است زمان کوتاهی برای خواندن پوستر شما داشته باشد.

تمامی پوسترها باید بر اساس چکیده ارسالی که توسط کمیته علمی پذیرفته شده باشد، باشد.

پوستر خود را حداکثر دو روز قبل از برگزاری کنفرانس به آدرس ایمیل کنفرانس به نشانی mwtconf@gmail.com ارسال فرمایید.