محل برگزاری کنفرانس

CITY LIFE HOTEL POLIZIANO

Address: Via Angelo Poliziano, 11 20154 Milano MI – ITALY