امکان شرکت در کنفرانس به صورت حضوری و غیرحضوری
1402/06/12

ثبت نام در کنفرانس به دو صورت حضوری و غیرحضوری صورت می گیرد. در صورت ثبت نام غیرحضوری، پکیج کنفرانس شامل گواهینامه پذیرش  مجموعه مقالات کنفرانس به آدرس پستی نویسندگان ارسال خواهد شد. ضمنا هیچ تفاوتی در گواهینامه‌های صادره برای شرکت‌کنندگان حضوری و غیرحضوری وجود ندارد.شرکت کنندگان حضوری علاوه بر گواهینامه پذیرش مقاله گواهینامه حضور هم دریافت خواهند کرد.

حضور در کنفرانس بنا بر نحوه برگزاری کنفرانس به صورت مجازی و یا فیزیکی خواهد بود.

درصورت درخواست مدارک به صورت الکترونیکی مدارک از طریق ایمیل ارسال خواهد شد.